x

Vill du ha hjälp?

Fyll i telefonnummer och / eller e-post så kontaktar vi dig

PEP® Effektivare Möten

SYFTE & MÅL

Denna utbildning är till för mötesledare eller fasta mötesgrupper. Syftet är att åstadkomma resultat – ”high payback” av de beslut som fattas i möten.

GENOMFÖRANDE

Chefer kan spendera 60 % av sin arbetstid i möten varav hälften uppges vara ett slöseri med tid. Mötesmodulerna kan genomföras som ett inslag under en dag i PEP premium eller som en självständig tjänst. Innehållet anpassas helt efter vem eller vilka som skall genomgå kursen. Genomförs i fasta mötesgrupper eller för mötesledare om 7 - 9 personer. För bästa effekt av utbildningen och för att åstadkomma en bestående förbättring av möteskulturen, genomförs kursen stegvis.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda krav. Kräver dock att mötesledare och konsult gemensamt analyserar nuvarande möten och lägger fast innehåll med utgångspunkt från de sju grundpelare, de ‘7 nycklarna’, som hjälper er att få effektivare möten med bättre resultat, s.k. High Payback.

TIDSÅTGÅNG

Ca 3h spridda över 3-5 tillfällen, under 6 månader.


EXEMPEL PÅ INNEHÅLL

En workshop för alla mötesdeltagare följt av intervjuer med mötesledare. I workshopen förklaras varje nyckel och de optimala metoderna för dess genomförande.

Modul 1:

• Möteskulturen idag och i framtiden
• Att förstå var och en av de 7 nycklarna
• Mötesledarens viktigaste frågeställning
• Begreppet och värdet av “att äga” ett möte
• Mötets syfte
• Agendans betydelse för mötesledaren och mötesdeltagarna


Modul 2:

• Mötesledarens roll och betydelse för ett framgångsrikt möte
• Lagdynamiken i ett möte, hur man uppmuntrar till en genuin delaktighet
• Att förbättra kvaliteten på beslutsfattandet i mötet
• Olika sorters möten och deras dagordning
• En modell för att lösa problem i ett möte


Modul 3:

• Vikten av kontinuerlig feedback till mötesledaren
• Kommunikation med olika personlighets typer
• Utvärdering och uppföljning av 7 Keys åtgärdsplan, utifrån det uppsatta målet
• Vid varje tillfälle: Min Handlingsplan för 7 Keys to High Payback meetings samt utvärdering.

Ytterligare träning och coachning kan ges vid behov.


"We have seen significant and sustained improvements in our meeting habits with more focus on the purpose and results than before."
Jon Gunnar Jonsson (MD, Actavis)


I samtliga tjänster kan även följande moduler ingå eller genomföras självständigt:

PEP® - Effektivare Outlook PEP® - Brush Up PEP® - Effektivare möten PEP® - Aktivitetsbaserade kontor

FacebookLinkedIn